Regulamin

Słownik

 • Użytkownik - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która zarejestruje się w Shoplo.com.
 • Shoplo - oznacza spółkę Shoplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Słomińskiego 7/777, NIP: 5213630420 o kapitale zakładowym 72 800 zł.
 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Warunki założenia konta

 • Warunkiem niezbędnym do założenia konta w serwisie Shoplo.com jest rejestracja oraz akceptacja Regulaminu.
 • Przy rejestracji należy podać poprawny i aktywny adres email.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność Twojego hasła. Shoplo nie odpowiada za skutki związane z utratą hasła.
 • Użytkownik nie może wykorzystywać Shoplo do działania niezgodnego z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za prezentację i zawartość danych na swoim koncie (zdjęcia, grafiki, teksty) i zwalnia Shoplo ze wszelkiej odpowiedzialności za dane umieszczone na swoim koncie.
 • Naruszenie zasad Regulaminu, skutkuje zablokowaniem i usunięciem Twojego konta.
 • Zakładając konto Użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu Shoplo dostępnego pod adresem www.shoplo.com/pl/terms.
 • Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Usunięcie konta z serwisu Shoplo.com, bez względu na to czy zrobi to Użytkownik czy Shoplo, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

Warunki techniczne

 • Wymagania techniczne sprzętu Użytkownika niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Shoplo to dostęp do sieci internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszej wersji.

Rodzaj usług świadczony przez Shoplo

 • Shoplo świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu aplikacji w internecie, za pomocą której Użytkownik może stworzyć swój sklep internetowy. Działanie aplikacji umożliwia Użytkownikowi sprzedaż produktów przez internet.

Postanowienia ogólne

 • Shoplo zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany regulaminu w każdym momencie bez podawania przyczyny.
 • Shoplo może odmówić świadczenie usługi każdemu, bez podawania przyczyny.
 • Użytkownik korzysta z Shoplo wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Shoplo nie gwarantuje, że usługa działa lub będzie działać bez awaryjnie.
 • Dane na koncie (pomijając dane kart kredytowych) nie są szyfrowane i mogą być udostępniane innym podmiotom w celach realizacji usług.
 • Shoplo zastrzega sobie prawo do usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo bez podawania przyczyny.
 • Shoplo nie gwarantuje jakości produktów czy usług zakupionych za pośrednictwem platformy i narzędzi Shoplo.
 • Shoplo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie lub niemożność korzystania z shoplo.com.
 • Całkowita odpowiedzialność Shoplo zostaje ograniczona do wartości kwoty uiszczonej na rzecz Shoplo przez Użytkownika u którego powstała szkoda.
 • Shoplo odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste spowodowane z wyłącznej winy Shoplo.
 • Wsparcie techniczne i pomoc jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy opłacili abonament za bieżący okres oraz dla Użytkowników będących w okresie testowym (15 dni).
 • Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie shoplo.com.
 • Werbalne lub pisemne nadużycie w stosunku do innego Użytkownika lub pracownika Shoplo będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta.
 • Wszystkie materiały jakie Użytkownik udostępnia na swoim koncie Shoplo pozostają jego właśnością. Shoplo może w każdym momencie na prośbę Użytkownika usunąć jego konto, co skutkuje usunięciem jego całej zawartości.
 • Dodając kolejne materiały (zdjęcia, opisy produktów) na swoje konto Shoplo, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w internecie, udostępnianie klientom oraz wgląd obsłudze Shoplo w każdym momencie.
 • Awaria lub niedostępność online treści regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania lub postanowienia.
 • Regulamin Shoplo to jedyna forma umowy zawarty między Użytkownikiem a Shoplo.
 • Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta Shoplo przez email.

Shoplo Theme Store

 • Shoplo umożliwia zmianę wyglądu sklepu Uzytkownika poprzez szablony.
 • Szablon można pobrać z Shoplo Theme Store, stworzyć za pomocą Shoplo kreatora lub dodać własny szablon.
 • Szablon stworzony za pomocą kreatora lub pobrany z Shoplo Theme Store może być wykorzystany tylko na platformie Shoplo.
 • Szablon stworzony za pomocą kreatora nie być sprzedawany na platformie Shoplo ani poza nią.
 • W przypadku szablonu stworzonego za pośrednictwem Shoplo kreatora prawa własności intelektualnej pozostają po stronie Shoplo. Jeśli użytkonik je naruszy Shoplo może dochodzić swoich praw w sądzie.
 • Pobrany Szablon może zostać wykorzystany tylko do jednego sklepu. Można wykorzystać go w kolejnym sklepie zamykając porzedni.
 • Zabroniona jest sprzedaż szablonu kolejnym Użytkownikom Shoplo oraz innym podmiotom czy osobom trzecim.
 • Można modyfikować dowolonie pobrany szablon. Shoplo może modyfikować stopkę sklepu Użytkownika, w przypadkach naruszenia regulaminu lub obowiązującego prawa także całą zawartość szablonu.
 • Prawa własności intelektualnej pozostają po stronie autora szablonu. Jeśli Użytkownik je naruszy, autor szablonu może dochodzić swoich praw także w sądzie. W takich przypadkach Shoplo zobowiązane jest do zablokowania, a nawet usunięcia konta Użytkownika w Shoplo.
 • Wsparcie techniczne dotyczące szablonu leży po stronie autora. Użytkownik pobierający szablon wyraża na to zgodę. Shoplo może pomóc Użytkownikowi skontaktować się z autorem szablonu.
 • Jeżeli Użytkownik (lub osoby trzecie działające na polecenie Użytkownika) wprowadzi zmiany w kodzie html szablonu, szablon traci gwarancję, a tym samym wsparcie techniczne autora.
 • Odpowiedzialność z tytułu instalacji szablonu leży po stronie Użytkownika. Shoplo nie bierze odpowiedzialności za dane, które mogą zostać nadpisane lub usunięte podczas pobierania nowego szablonu.

Opłaty

 • Płatność za Shoplo Użytkownik może dokonać za pośrednictwem eprzelewów oraz karty kredytowej.
 • Okres abonamentowy Shoplo jest naliczany co 30, 90, 180 lub 365 dni zaczynając od daty założenia konta Shoplo.
 • Do dokonania płatności wymagane jest uzupełnienie danych właściciela sklepu.
 • Po dokonaniu płatności w panelu zarządzania Shoplo udostępniona zostanie faktura VAT.
 • Monit o dokonanie płatności wysyłany jest mailowo na adres podany przy zakładaniu konta na 7, 3 oraz 1 dni przed końcem okresu abonamentowego.
 • Jeżeli dokonasz płatności po okresie 30 dni, abonament zostanie przedłużony licząc od daty końca poprzedniego okresu abonamentowego.
 • Kwota abonamentu, jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT.
 • Shoplo nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczna przez Shoplo.
 • Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayLane Sp. z o.o. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

Dane osobowe Użytkowników - osób fizycznych

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Shoplo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Studenckiej 29/31 (02-735), NIP: 5213630420, kapitał zakładowy 72 800 zł . Shoplo przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Shoplo.com, będą przetwarzane przez Shoplo również w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawę.
 • Akceptując regulamin użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu firmie Shoplo Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Rezygnacja i odstąpienia

 • Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie, korzystając z funkcji „Zamknij sklep” w panelu administracyjnym. Nie rodzi to po stronie Shoplo żadnych zobowiązań, a w szczególności zobowiązania do zwrotu abonamentu za dany miesiąc.
 • Rezygnacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych Użytkownika z serwerów Shoplo.
 • Rezygnacja z Shoplo nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację lub kolejny okres abonamentowy.
 • Shoplo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w usłudze w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
 • Jeśli Shoplo wykryje nadużycie lub wyłudzenie za pośrednictwem lub związane z kontem Użytkownika, będzie miało prawo do jego natychmiastowego usunięcia.
 • W przypadku nie dokonania płatności za kolejny okres abonamentowy, dostęp do panelu zarządzania Użytkownika zostanie zablokowany. Po upływie kolejnych 14 dni dostęp do sklepu Użytkownika zostanie zablokowany całkowicie.

Reklamacje

 • Shoplo udostępnia adres poczty elektronicznej [email protected] służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 • Reklamacje można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Shoplo miało wykonać daną usługę.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji.
 • Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 • W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności, reklamacja nie będzie uznana.

Zmiany w usłudze i cenniku

 • Shoplo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku korzystania z usługi poprzedzając to informacją na 14 dni przed planowaną zmianą. Taka informacja zostanie opublikowana na stronie Shoplo.com oraz w panelu zarządzania Shoplo.
 • Ceny prezentowane w cenniku nie zależą od zewnętrznych czynników.
 • Shoplo rezerwuje sobie prawo do zmian w usłudze oraz do rezygnacji z jej świadczenia bez podania powodu.